Stavebná mechanizácia - Všeobecné nájomné podmienky

čl. I. Odovzdanie a prevzatie PN

 1. Za začiatok nájmu je považovaný deň prevzatia predmetu nájmu (ďalej PN) nájomcom od prenajímateľa uvedený na zápise o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu (ďalej zápis).
 2. Predvedenie, odovzdanie a prevzatie PN spojené so zaškolením poverenej osoby nájomcu a uvedením technického stavu PN vykoná servisný technik prenajímateľa v servisnom stredisku prenajímateľa, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Za koniec nájmu je považovaný deň prevzatia PN prenajímateľom od nájomcu uvedený na zápise.
 4. Nájomca je povinný vrátiť PN v rovnakom technickom stave (okrem primeraného opotrebenia) v akom ho prebral od prenajímateľa.
 5. PN môže byť odovzdaný do nájmu len po podpísaní zmluvy o nájme, zápisu o odovzdaní a prevzatí PN a týchto Všeobecných nájomných podmienok (ďalej VNP).

čl. II. Práva  a povinnosti nájomcu a prenajímateľa

Nájomca nesmie počas používania PN odstrániť, zmazať alebo zakryť identifikačné znaky výrobcu, ani prenajímateľa na PN.

Nájomca je oprávnený používať PN počas doby uvedenej v objednávke a v zápise a je povinný vrátiť PN v deň predpokladaného ukončenia nájmu uvedeného v zápise.

V prípade nedodržania termínu ukončenia nájmu je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi cenníkovú cenu za nájom a zmluvnú pokutu vo výške 100% z cenníkovej ceny za nájom za každý deň neoprávneného používania PN.

Nájomca sa môže s prenajímateľom dohodnúť na predĺžení doby nájmu. O predĺženie musí nájomca požiadať písomne, faxom, alebo elektronickou poštou minimálne 1 deň pred uplynutím predpokladaného ukončenia nájmu.

Nájomca nesmie PN počas doby nájmu zapožičať tretím osobám. Porušenie tejto dohody je pre prenajímateľa dôvodom pre okamžité odstúpenie od NZ a zároveň účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 100% z cenníkovej ceny za nájom za každý deň neoprávneného používania PN treťou osobou.

Nájomca nesmie na PN robiť akékoľvek zásahy, úpravy bez súhlasu prenajímateľa .

Nájomca je povinný používať PN v súlade s účelom , na ktorý je určený.

Nájomca zodpovedá, že s PN bude pracovať osoba zaškolená servisným technikom prenajímateľa, v prípade PN , u ktorého je treba zvláštne povolenie odborne spôsobilá podľa platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku. 

Nájomca zodpovedá za používanie predpísaných ochranných pomôcok pri práci s PN a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pohonné hmoty, prevádzať bežnú dennú údržbu PN, kontrolu, mazanie, a operácie podľa doporučení prenajímateľa.
 2. Nájomca je povinný umožniť prístup povereným pracovníkom prenajímateľa k PN za účelom kontroly prevádzkových podmienok PN, k vykonaniu technickej prehliadky PN, alebo opravy.
 3. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie prenajímateľa PN do servisného strediska prenajímateľa za účelom vykonania pravidelnej technickej prehliadky, revízie a pod.
 4. Nájomca musí ihneď telefonicky a následne podľa dohody písomne faxom, alebo elektronickou poštou oznámiť každú poruchu, alebo haváriu na PN. Oznámenie musí obsahovať miesto, kde sa PN nachádza a termín vzniku poruchy, alebo havárie.
 5. Po nahlásení poruchy nebude prenajímateľ počas obdobia nefunkčnosti PN účtovať nájomcovi cenu za nájom. Odstránenie poruchy na PN vykoná prenajímateľ vo svojom servisnom stredisku, ak sa nedohodne inak. Dopravu PN do servisného strediska a náklady s tým vzniknuté znáša nájomca.
 6. Prenajímateľ nezodpovedá za následky, nepriame škody a straty ziskov , aj keď vznikli v spojitosti alebo následkom používania PN.
 7. V prípade nadmerného znečistenia, opotrebenia , poškodenia PN, ktoré bolo zavinené nájomcom, neodbornou manipuláciou, alebo použitím PN v rozpore s účelom, na ktorý je určený, je nájomca povinný uhradiť všetky náklady prenajímateľa vzniknuté z titulu odstránenia závad pre uvedenie PN do stavu technického stavu funkčnosti pre účely, na ktoré je určený.
 8. Nájomca je povinný učiniť všetky potrebné opatrenia zabraňujúce poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu PN. V prípade závažného poškodenia, znemožňujúceho jeho ďalšie použitie na účely , na ktoré je PN určený, alebo v prípade straty a odcudzenia PN, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi do 14 dní od nahlásenia tejto udalosti nadobúdaciu cenu nového PN platnú v čase nahlásenia udalosti. Vznik tejto udalosti je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi okamžite písomnou formou.

čl. III. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné nájomné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme č...... ako aj zápisu o odovzdaní a prevzatí PN.